Czym jest ekwiwalent?

Ekwiwalent za wyszkolenie jest opłatą za wyszkolenie i rozwój pozyskiwanego przez klub zawodnika wolnego, który nie ukończył 24 roku życia ustanowioną przez Polski Związek Piłki Nożnej. Klub, który szkolił zawodnika pomiędzy latami jego 12 i 21 urodzin uprawniony jest do otrzymania od klubu pozyskującego zawodnika odpowiedniej zapłaty z tytułu ekwiwalentu.

Ekwiwalent za wyszkolenie ma być w swym założeniu rekompensatą dla klubu za poniesione koszty związane ze szkoleniem zawodnika.

Zapłata ekwiwalentu jest warunkiem zarejestrowania zawodnika w klubie pozyskującym. Gdy między klubami nie dojdzie do porozumienia co do wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie, spór rozstrzyga właściwy organ PZPN a zawodnik może zostać zarejestrowany w klubie pozyskującym.

Ekwiwalent nie jest należny, gdy zawodnik transferowany jest na mocy odpłatnego transferu. Wtedy przyjmuje się, że kwota ekwiwalentu zawarta jest w sumie transferowej.