Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU OBLICZEKWIWALENT.PL

 1. Zakres Regulaminu
  1. Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Obliczekwiwalent.pl.
  2. Został on wprowadzony na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.
  3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, identyfikacja wizualna, oprogramowanie oraz baza danych, a także poszczególne elementy słowne i graficzne Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Obliczekwiwalent.pl podlegają ochronie prawnej.
 2. Definicje
  W Regulaminie używane są następujące definicje:
  1. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu, która może przeglądać treści zamieszone w Serwisie;
  2. "Obliczekwiwalent.pl" - podmiot będący właścicielem Serwisu, Łukasz Preiss prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Preissnet Łukasz Preiss Kraków, ul. Włodkowica 2/9, 31-452 Kraków posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9452042160 REGON 120101188 e-mail: kontakt@obliczekwiwalent.pl,
  3. "Regulamin" - niniejszy regulamin;
  4. "Serwis" - serwis internetowy Obliczekwiwalent.pl, zamieszczony pod adresem internetowym Oblibczekwiwalent.pl
  5. "Usługi" - usługi świadczone przez Obliczekwiwalent.pl przy pomocy Serwisu na rzecz Użytkowników, w szczególności kalkulator do obliczania ekwiwalentu za wyszkolenie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników
  1. Serwis może być użytkowany przez Użytkowników.
  2. Użytkownicy mają dostęp do pasywnych funkcjonalności Serwisu i mogą przeglądać Serwis, w tym zwłaszcza korzystać z Usług.
  3. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Obliczekwiwalent.pl za pomocą strony internetowej.
  4. Niezwłocznie po wyświetleniu się strony głównej na wyświetlaczu Użytkownika, powinien on zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika.
  5. Użytkownik kończy korzystanie z Serwisu wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez Obliczekwiwalent.pl za pośrednictwem Serwisu.
  6. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Serwisu w dowolnym, zależnym od jego decyzji, momencie.
 4. Wymagania techniczne
  1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps), oraz przeglądarki internetowej.
  2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
  3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług Serwisu, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
  4. Obliczekwiwalent.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w pełnej funkcjonalności w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.
 5. Usługi Serwisu
  1. Serwis umożliwia Użytkownikom przeglądanie treści oraz korzystanie z kalkulatora do obliczania ekwiwalentu za wyszkolenie PZPN zwanego dalej "Kalkulatorem".
  2. Kalkulator stanowi narzędzie do obliczania ekwiwalentu za wyszkolenie PZPN zgodnie z uchwałą nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
  3. Kalkulator stanowi narzędzie poglądowe w szczególności – dla wygody Użytkowników - nie uwzględnia niektórych wyjątków od naliczania ekwiwalentu.
  4. Kalkulator nie stanowi porady prawnej z zakresu przepisów PZPN i nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów.
  5. Kalkulator opiera się na literalnym brzmieniu uchwały PZPN, zaś wyłączną kompetencję w zakresie wiążącej interpretacji przepisów mają organy PZPN.
  6. Serwis zapewnia Użytkownikom korzystanie ze wszystkich swoich funkcjonalności dostępnych w dacie jego użytkowania.
  7. Obliczekwiwalent.pl może modyfikować pakiet Usług dostępnych w Serwisie.
 6. Dane osobowe
  1. Obliczekwiwalent.pl szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Co do zasady Obliczekwiwalent.pl nie zbiera danych osobowych z wyłączeniem danych zebranych poprzez kontakt na email: kontakt@obliczekwiwalent.pl.
  3. W przypadku przekazania Obliczekwiwalent.pl jakichkolwiek Danych Osobowych, Użytkownicy i Pracodawcy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Obliczekwiwalent.pl, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu. Obliczekwiwalent.pl nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek posiadanych Danych Osobowych.
  4. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia. W celu wglądu, usunięcia lub modyfikacji Danych Osobowych należy skontaktować się ze Serwisem poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@obliczekwiwalent.pl.
  5. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu oraz podpiętych analityk.
  6. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować brak możliwości pełnego wykorzystania opcji Serwisu.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. W razie niezadowalającej jakości Usług Serwisu świadczonych przez Obliczekwiwalent.pl, bądź też niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań, Użytkownik lub Pracodawca uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie reklamacji.
  2. Reklamacje zgłasza się, wysyłając e-mail na adres kontakt@obliczekwiwalent.pl, wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja” lub równoważne.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail),
   2. zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
  4. Reklamacje rozpatrywane są przez Obliczekwiwalent.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego jest warunkiem dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową przed właściwym Sądem powszechnym.
 8. Zmiana Regulaminu
  1. Obliczekwiwalent.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, zaś w stosunku do konsumentów wyłącznie jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
  2. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w obowiązującym brzmieniu. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie www.obliczekwiwalent.pl/regulamin.html.
  3. Użytkownik, który nie akceptuje Regulamin winien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 9. Spory
  1. Wszelkie spory pomiędzy Obliczekwiwalent.pl a Użytkownikami będącymi konsumentami rozstrzyga właściwy miejscowo sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Wszelkie spory pomiędzy Obliczekwiwalent.pl a Użytkownikami niebędącymi konsumentami rozstrzyga właściwy miejscowo dla Obliczekwiwalent.pl.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2018 r.
  2. Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego.